โครงการสอบตรง  
28Oct2021
 
1.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบ
เลขประจำตัวประชาชน
นาย นางสาว ชื่อ นามสกุล
เพศ ชาย หญิง
อายุ ปี  เชื้อชาติ สัญชาติ
ชื่อบิดา   นามสกุล
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ชื่อมารดา นามสกุล
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ที่อยู่ที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัคร    
บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
e-Mail
 
2.สถานภาพทางการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย กศน.
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา
โรงเรียน/สถานศึกษา
อำเภอ จังหวัด

เลขประจำตัวนักเรียน 7 หลักสุดท้าย (ให้ใส่เลขศูนย์ไว้ข้างหน้า หากเลขประจำตัวน้อยกว่า 7 หลัก)

 
3.ประเภทของการสมัคร (เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท) / วิชาที่สอบ
3.1 ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก
3.2 ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์
3.3 ประเภทโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตก
 

4.ลำดับที่ประสงค์จะเลือกเข้าศึกษา

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
 
5.หลักฐานที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนล่าสุด ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
 
6.ใส่รูปผู้สมัคร 
 
 * รูปภาพที่ใช้ควรมีขนาดไม่เกิน 200 Kb *
ขนาดภาพ 95 x 125 Pixel
รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก
และไม่ใส่ แว่นตาดำ ถ่่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 
***ถ้าไม่ส่งรูปตามที่กำหนดจะไม่ออกบัตรสอบให้***
 
     
 
 
   
     
โทร. 02 225 8991, 02 221 0820