โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ  
28Oct2021
 
1.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบ
เลขประจำตัวประชาชน
นาย นางสาว ชื่อ นามสกุล
เพศ ชาย หญิง
อายุ ปี  เชื้อชาติ สัญชาติ
ชื่อบิดา   นามสกุล
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ชื่อมารดา นามสกุล
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ที่อยู่ที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัคร    
บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
e-Mail
 
2.สถานภาพทางการศึกษา
กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ ระดับอาชีวศึกษา ชั้นปีที่ 3
โรงเรียน/สถานศึกษา
อำเภอ จังหวัด

คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ( 5 ภาคการศึกษา )

 
3.ใส่รูปผู้สมัคร 
 * รูปภาพที่ใช้ควรมีขนาดไม่เกิน 200 Kb *
ขนาดภาพ 95 x 125 Pixel
รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก
และไม่ใส่ แว่นตาดำ ถ่่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 
***ถ้าไม่ส่งรูปตามที่กำหนดจะไม่ออกบัตรสอบให้***
 
     
 
 
 
   
     
โทร. 02 225 8991, 02 221 0820